Regulamin Platformy Kursowej

REGULAMIN PLATFORMY KURSOWEJ SZKOLENIA.ANNALUKASIK.PL

(zwanej dalej: „Platforma kursowa”)

C§1. Definicje

 1. Panel Klienta – zakładka na Koncie Użytkownika służąca do zarządzania Płatnościami, pod adresem: szkolenia.annalukasik.com/moje-konto.
 2. Płatności cykliczne – forma płatności, pozwalająca na regularne obciążanie rachunku Klienta cyklicznie co określoną w wybranym wariancie produktu cyfrowego liczbę miesięcy, poprzez kartę płatniczą, bez konieczności każdorazowego wykonywania przez niego transakcji w systemie Operatora Płatności.
 3. Regulamin Platformy Kursowej – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z Subskrypcji oraz warunki dokonywania Płatności cyklicznych, dostępny pod tym adresem.
 4. Regulamin Sklepu – Regulamin Sklepu Internetowego szkolenia.annalukasik.com, określający zasady zawierania umów dostawy na odległość, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego, dostępny pod tym adresem.
 5. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18. rok życia, która korzysta z Subskrypcji.
 6. Płatność Cykliczna – usługa świadczona przez Annę Łukasik, prowadzącą Platformę Kursową na podstawie Regulaminu Platformy Kursowej, polegająca na dostawie treści do Klienta na platformie w zamian za dokonywanie płatności cyklicznych.
 7. Platforma – dedykowana strona do udostępniania treści w formie szkoleń wideo, audio, materiałów PDF na platformie Publigo.
 8. Anna Łukasik – a właściwie Anna Łukasik, Fizjoterapia Uroginekologiczna, reprezentowana przez Annę Łukasik wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem: ul. Mościckiego 161B, 33-100 Tarnów, NIP: 9930433755, REGON: 524143981.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Platformy Kursowej określa zasady korzystania z Płatności Cyklicznych, w szczególności zasady:
  1. aktywacji, modyfikacji, anulowania i wygaśnięcia Płatności Cyklicznych;
  2. dokonywania Płatności cyklicznych za kursy w systemie ratalnym;
  3. przyznawania rabatów dla Klientów;
  4. składania reklamacji w sprawach dotyczących Subskrypcji i Płatności cyklicznych;
  5. odstąpienia od Umowy.
 2. Regulamin Platformy Kursowej dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Serwisu internetowego pod tym adresem.
 3. Wszelkie wyrażenia użyte w Regulaminie Platformy Kursowej mają znaczenie przypisane w Regulaminie Sklepu, chyba że odmienne znaczenie zostało wyraźnie przypisane na podstawie Regulaminu Platformy Kursowej.

§3. Zasady korzystania z Subskrypcji

 1. Do aktywacji i korzystania z Płatności Cyklicznej niezbędne jest posiadanie karty płatniczej akceptowanej przez Operatora płatności. Szczegółowe wymogi techniczne dotyczące typów kart płatniczych mogą być uzależnione od wytycznych Operatora Płatności.
 2. W celu aktywacji Płatności Cyklicznej, Klient powinien dodać kartę płatniczą, podając jej numer, datę ważności i kod CVV/CVC. Klient powinien również zapoznać się i zaakceptować Regulamin Platformy Kursowej oraz Zasady płatności PayU.
 3. Korzystanie z Płatności Cyklicznej jest dobrowolne.
 4. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy dostępem do platformy na 12 miesięcy z płatnością jednorazową lub od 1-12 miesięcy z płatnością ratalną. Aktywacja Płatności Cyklicznej ma skutek od chwili pierwszego skutecznego obciążenia karty płatniczej.
 5. W przypadku wyboru dostępu z płatnością ratalną konto Klienta będzie obciążane kwotą widoczną przy wybranym wariancie, zaczynając od dnia dokonania płatności, co określony w wariancie czas (1, 3, 6 lub 12 miesięcy).
 6. W przypadku wyboru dostępu z płatnością jednorazową konto Subskrybenta będzie obciążone kwotą widoczną przy wybranym wariancie, w dniu dokonania płatności.
 7. Klient może mieć tylko jedną aktywną Płatność Cykliczną.
 8. Klient zarządza Płatnością Cykliczną poprzez Konto, w tym dedykowany Panel Klienta.
 9. W Panelu Klienta Klient ma możliwość w szczególności:
  1. uzyskania informacji o terminie płatności;
  2. anulowania Płatności Cyklicznej.
 10. Klient ma możliwość dokonania innych zmian w Płatności Cyklicznej w zakresie wskazanym w Panelu Klienta.
 11. W razie zmiany karty płatniczej Klient powinien skontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail: lpfpolska@gmail.com
 12. Jeżeli Klient w trakcie trwania subskrypcji nie zabezpieczy odpowiedniej sumy środków na swoim koncie bankowym na zrealizowanie Płatności Cyklicznej, dostęp do materiałów wygaśnie. Dostęp do Platformy Kursowej Klient może uzyskać z powrotem, z zachowaniem postępów w kursie, pisząc odpowiedniego e-maila na adres lpfpolska@gmail.com, jednakże wtedy ewentualny otrzymany rabat przepada.
 13. Kolejność pojawiania się materiałów na platformie może ulec zmianie.
 14. Kopiowanie, udostępnianie i powielanie materiałów zawartych w Platformie Kursowej bez wiedzy i zgody Anny Łukasik jest zabronione.

§4. Czas trwania Płatności Cyklicznej

 1. Płatność Cykliczna trwa w zależności od wyboru Klienta, od momentu aktywacji do momentu anulowania lub wygaśnięcia.
 2. Klient może anulować Płatność Cykliczną w każdym czasie za pośrednictwem Panelu Klienta. Potwierdzenie anulowania Płatności Cyklicznej zostanie wysłane na adres e-mail Subskrybenta.
 3. Anulowanie Płatności Cyklicznej ma skutek natychmiastowy.
 4. Anulowanie Płatności Cyklicznej wiąże się z utratą dostępu do wszystkich materiałów na platformie.
 5. Subskrypcja wygasa w przypadku:
  1. jednej nieudanej próby obciążenia karty płatniczej zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu Platformy Kursowej (w szczególności wskutek braku środków wystarczających na zrealizowanie Płatności cyklicznej, braku ważności karty płatniczej w chwili dokonywania próby jej obciążenia itp.);
  2. anulowania Płatności Cyklicznej przez Klienta.
 6. Wygaśnięcie Płatności Cyklicznej ma skutek od momentu zajścia zdarzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

§5. Płatności cykliczne

 1. Subskrybent dokonując zakupu kursu na platformie, obsługiwanego przez Płatności Cykliczne wyraża zgodę na regularne obciążanie karty płatniczej co określoną w wybranym wariancie liczbę miesięcy, zgodnie z zaakceptowaną przez siebie ofertą.
 2. Klient w ramach Płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty płatniczej i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty płatniczej będą przechowywane przez Operatora płatności. Operator płatności pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie – Token do Płatności cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Platformy Kursowej.
 3. Klient jest zobowiązany do utrzymywania, w okresie korzystania z kursu, karty płatniczej, którą wskazał na potrzeby dokonywania Płatności cyklicznych oraz zapewnienia środków niezbędnych do ich realizacji.
 4. Platforma Kursowa informuje Klienta, na co najmniej 3 dni przed kolejną Płatnością Cykliczną, o zbliżającym się terminie automatycznego obciążenia karty płatniczej lub zmieniających się warunkach umowy (kwota lub częstotliwość obciążenia).
 5. W przypadku 1 odmowy autoryzacji i anulowania Płatności cyklicznej Płatność Cykliczna wygasa.
 6. Anna Łukasik, zarządzająca Platformą Kursową ponosi odpowiedzialność za Płatności Cykliczne, dla których kwota jest wyższa niż kwota, jakiej Klient może się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych płatności, postanowienia umowy o usługi płatnicze oraz istotne dla sprawy okoliczności.

§6. Rabaty

 1. W przypadku skorzystania z kuponu rabatowego obniżającego cenę zakupu Płatności Cyklicznej, ma on zastosowanie do wszystkich miesięcy.
 2. Rabat przepada, gdy Klient nie zabezpieczy odpowiedniej sumy środków na swoim koncie bankowym na zrealizowanie Płatności cyklicznej i subskrypcja wygaśnie.

§7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących Płatności cyklicznych.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: lpfpolska@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: ul. Mościckiego 161B, 33-100 Tarnów.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres do korespondencji;
  3. numer zamówienia i/lub transakcji;
  4. opis okoliczności uzasadniających reklamację;
  5. żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 4. Anna Łukasik ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób. W przypadku braku ustosunkowania się Anny Łukasik w ww. terminie, uznaje się, że uznał on reklamację.

§8. Odstąpienie od Umowy

 1. W kwestii prawa do odstąpienia od Umowy zawartej w ramach Płatności Cyklicznych, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany w Regulaminie Platformy Kursowej następują w trybie określonym w Regulaminie Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Platformy Kursowej, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2024 roku.